How to Join the Library

Joining Your Local Library

Please bring a valid photo ID and a current proof of address when joining or completing your online registration in your local branch.  Photo identification can include a passport, driving licences or student card. Proof of address can include a recent bill, a letter addressed to you, or a letter from your landlord.  Under 18s need a parent/guardian to act as guarantor for them. The parent/guardian will need a photo ID and proof of address.  

Treoir Úsáideora Leabharlann an Longfoirt

Dul isteach inár Leabharlanna agus iad a Úsáid

 1. Tá ballraíocht saor in aisce do chách.
 2. Ní mór fianaise aitheantais agus cruthúnas seolta (m.sh. ceadúnas tiomána, pas, bille fóntais) a chlárú.
 3. Ní mór do leanaí agus do dhaoine fásta óga tuismitheoir nó caomhnóir a bheith acu mar chomhshínithe ar a n-iarratas ar bhallraíocht.
 4. Tá Uimhir Aitheantais Phearsanta (UAP) bainteach le gach cárta leabharlainne agus is uimhir ceithre dhigit í a roghnaíonn tú. Tá UAP ag teastáil chun rochtain a fháil ar roinnt seirbhísí. Mura bhfuil UAP agat is féidir leat é a fháil ag an deasc in aon cheann dár leabharlanna ach do chárta leabharlainne a thaispeáint nó dul ar líne chuig https://librariesireland.spydus.ie/cgi-bin/spydus.exe/PGM/WPAC/CCOPT/RPWD/1
 5. Coimeád do UAP go cúramach, le do thoil.
 6. Ní mór cloí le srianta aoise ar mhír leabharlainne ar bith agus spreagann na leabharlanna go láidir feidhmiú freagrachta tuismitheora san ábhar seo agus cuireann siad chun cinn iad. Teastaíonn toiliú tuismitheora chun aistriú ó chatagóir aoise amháin go catagóir aoise eile.

Tá catagóirí aoise:

 • Leanbh 0-11 bliain. Féadfaidh baill earraí a fháil ar iasacht ó bhailiúcháin na bpáistí agus ó DVDanna le rátáil PG nó U.
 • Daoine Fásta Óga 12-14 bliana d'aois. Féadfaidh baill míreanna a fháil ar iasacht ó bhailiúcháin do leanaí agus daoine fásta óga agus DVDanna le rátáil 12.
 • Duine Fásta Óga Móide 15-17 bliain. Féadfaidh baill míreanna a fháil ar iasacht ó gach bailiúchán agus DVD le rátáil 15.
 1. Beir leat do chárta leabharlainne gach uair a thugann tú cuairt ar an leabharlann mar go gcuirfidh sé ar do chumas raon gníomhaíochtaí a dhéanamh ar nós ábhar leabharlainne a eisiúint agus a athnuachan nó ríomhaire a úsáid. Ní féidir ríomhairí a úsáid gan do chárta leabharlainne reatha bailí a thabhairt ar aird.
 2. Is féidir do chárta leabharlainne a úsáid ag brainse leabharlainne ar bith i bPoblacht na hÉireann.
 3. Féadfaidh gach úsáideoir suas le 12 earra a fháil ar iasacht ag an am cé is moite de chatagóirí speisialta ábhar nuair a fhéadfaidh teorainneacha ar iasachtú a bheith i bhfeidhm.
 4. Is é an tréimhse iasachta de ghnáth ná fiche haon lá (21) ach amháin i gcás catagóirí speisialta ábhar. Is féidir ábhair leabharlainne a athnuachan go pearsanta, ar an teileafón nó ar líne ag https://longford.spydus.ie/cgi-bin/spydus.exe/MSGTRN/WPAC/HOME, ar an gcoinníoll nár iarr aon chustaiméir eile na hearraí.
 5. Féadfaidh tú míreanna a athnuachan suas le trí huaire ar a mhéad. Níl míreanna a fuarthas ar iasacht ó leabharlanna lasmuigh den chontae ar fáil le hathnuachan.
 6. Caillteanas/Damáiste d'Ábhair Leabharlainne: Tá custaiméirí leabharlainne, nó a ráthóirí, freagrach as aon earraí a chailltear nó a ndéantar damáiste dóibh agus iad ar iasacht dóibh. Aisíocfaidh custaiméirí leis an leabharlann an costas a bhain leis an gcaillteanas nó an damáiste nó an t-athsholáthar.
 7. Ba chóir caillteanas do chárta leabharlainne a chur in iúl don leabharlann láithreach toisc go bhfuil tú freagrach as gach idirbheart ar do chárta roimh an bhfógra seo.
 8. Ní cead bia a ithe sa leabharlann.
 9. Ní mór duit a bheith i do bhall leabharlainne cláraithe chun seirbhísí idirlín agus ríomhaireachta a úsáid. Tá polasaí mionsonraithe úsáide ríomhairí ar taispeáint sa leabharlann agus ar fáil le híoslódáil ó https://www.longfordlibrary.ie/site/public-internet-and-wireless-browsing-policy.html
 10. Ní féidir maoin phearsanta a fhágáil gan duine ina aire agus áiseanna leabharlainne in úsáid. Úinéir é sin a dhéanamh ar a phriacal féin.
 11. Cloíonn Leabharlann Chontae an Longfoirt le gach reachtaíocht ábhartha Sláinte agus Sábháilteachta agus soláthraíonn sí áit shábháilte dá fostaithe agus dá custaiméirí. Coimeádann Leabharlann Chontae an Longfoirt an ceart chun cead isteach a dhiúltú nó duine a thógáil amach as an áitreabh d’aon duine a iompraíonn mí-úsáideach nó bagrach d’fhoireann nó do chustaiméirí na leabharlainne.
 12. Ní ceadmhach d’úsáideoirí leabharlainne a bheith faoi thionchar alcóil agus drugaí aindleathacha nó iad a úsáid agus iad ar áitreabh na leabharlainne. Tá cosc freisin ar chaitheamh tobac agus ar ghalú.
 13. Fan ó ghlaonna a dhéanamh nó a ghlacadh ar d’fhón póca sa leabharlann.
 14. Tá cosc ar fhístaifeadadh nó grianghraif a ghlacadh taobh istigh den leabharlann ach amháin le toiliú roimh ré ón bhfoireann.
 15. Ní mór do leanaí óga a bheith in éineacht le duine fásta i gcónaí inár leabharlanna. Cloíonn Leabharlann Chontae an Longfoirt leis na treoirlínte náisiúnta um chosaint leanaí.
 16. Aon duine a sháróidh aon cheann de na rialacháin seo féadfar gach ceart iontrála a tharraingt siar le héifeacht láithreach.

Longford Library User Guide

Joining and Using Our Libraries

  1. Membership is free for all.
  2. Evidence of identification and proof of address (e.g., driving licence, passport, utility bill) is required to register.
  3. Children and young adults are required to have a parent or guardian act as co-signatory on their membership application.
  4. A Personal Identification Number (PIN) is associated with each library card and is a four-digit number selected by you. A PIN is required to access some services.  If you do not have a PIN you may obtain it at the desk in any of our libraries on presentation of your library card or go online to https://librariesireland.spydus.ie/cgi-bin/spydus.exe/PGM/WPAC/CCOPT/RPWD/1
  5. Please guard your PIN carefully.
  6. Age restrictions on any library item must be adhered to and the libraries strongly encourage and promote the exercise of parental responsibility in this matter. Parental consent is required to move from one age category to another. Age categories are:
   • Child 0-11 years. Members may borrow items from the children’s collections and DVDs with a PG or U rating.
   • Young Adult 12-14 years. Members may borrow items from Children’s and young adult collections and DVDs with a 12 rating.
   • Young Adult Plus 15-17 years. Members may borrow items from all collections and DVDs with a 15 rating.                                                                                                                                
  7. Bring your library card with you each time you visit the library as it will enable you to carry out a range of activities such as issuing and renewing library materials or using a computer. Computers may not be used without production of your current, valid library card.
  8. Your library card may be used at any library branch in the republic of Ireland.
  9. All users may borrow up to 12 items at a time with the exception of special categories of material where limits on lending may apply
  10. The loan period is normally twenty-one (21) days except for special categories of materials. Library materials may be renewed in person, by telephone or online at https://longford.spydus.ie/cgi-bin/spydus.exe/MSGTRN/WPAC/HOME, provided no other customer has requested the items.
  11. You may renew items up to a maximum of three times. Items borrowed from libraries outside the county are not available for renewal.
  12. Loss /Damage to Library Materials: Library customers, or their guarantors, are responsible for any items lost or damaged while on loan to them. Customers will reimburse the library the cost of the lost or damaged item or replacement of same.
  13. Loss of your library card should be notified to the library immediately as you are responsible for all transactions on your card prior to this notification.
  14. Food must not be consumed in the library.
  15. You must be a registered library member to use internet and computer services. A detailed computer usage policy is on display in the library and available to download from https://www.longfordlibrary.ie/site/public-internet-and-wireless-browsing-policy.html
  16. Personal property cannot be left unattended while using library facilities.  Owner do so at their own risk.
  17. Longford County Library is compliant with all relevant Health and Safety legislation and provides a safe place for its employees and customers. Longford County Library reserves the right to refuse admission or remove someone from the premises to anyone who behaves in an abusive or threatening manner to library staff or customers.  
  18. Library users must not be under the influence or use alcohol and illicit drugs while on library premises. Smoking and vaping are also prohibited.
  19. Please refrain from making or taking calls on your mobile phone in the library.
  20. Video recording or taking photos inside the library is prohibited except with the prior consent of staff.
  21. Young children must be accompanied by an adult at all times in our libraries. Longford County Library adheres to national child protection guidelines.
  22. Anyone who is in breach of any of these regulations may have all rights of admission withdrawn with immediate effect.

  Code of Conduct for Customers of Longford Library

  You can join online here

  When joining online you will be able to reserve items immediately, however you will not be able to borrow items or use the Internet facilities until you collect your library card.

  What do we offer?

  • Free Membership for all!
  • You can borrow a maximum of 12 items at any time.
  • As part of the new National Library Consortium initiative your library card can be used at any branch library in the Republic of Ireland.
  • You can search and request items from any public library nationwide.
  • You can borrow a wide range of items including books, DVDs and Music CDs for 3 weeks.
  • We have a new email notification service - avoid fines and get library loan notification alerts.
  • Reserve and renew items 24/7 using our online catalogue.
  • Access your Library account 24/7 from home, work, or on the go.
  • Free Internet and Wifi Service for all our members
  • Photocopying, Printing, Scanning Service